VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1.  Vakfın  adi, ŞULE YÜKSEL ŞENLER VAKFI’dır. Vakfın  kısaltılmış adı (ŞYŞV) olup, iş  bu vakıf senedinde sadece “Vakıf “ olarak anılmıştır.  Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmuş olup,  tüzel kişiliği haizdir.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2. Vakfın Merkezi, İstanbul ili Eyüp sultan ilçesinde olup, Nişanca Mahallesi, Feshane Caddesi, No.46 Eyüp Sultan / İstanbul / TÜRKİYE adresindedir. Vakıf gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla merkezini ve adresini değiştirebilir ve bu değişiklikler teftiş makamına bildirilir. Vakıf ilgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlardan izin alarak yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde veya yurtdışında  temsilcilikler açabilir.

VAKIF GAYESİ

MADDE 3. Şule Yüksel Şenler hanımefendinin aziz hatırasını  yaşatmak, korumakve örnek teşkil eden hayat hikayesini biçimlendiren perspektifini anlatmak en temel şiarımızdır. Bu saiklerle temel yaklaşımımız, “İsmet, ademiyetledir.” perspektifinde yer alan “İsmet” kavramının ifade ettiği insanın temel beş hakkından (hayat, mülkiyet, din, akıl, nesil) biri olan “din özgürlüğü” nün ilkesel zemininin, “insan olmak” olduğudur. Dolayısıyla temel amacımız, Şule Yüksel Şenler ‘in din özgürlüğü konusunda, herkese eşit davranılması gerektiği bakış açısını ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkan duruşunu, bir hak mücadelesi biçimi ve şuuru olarak gelecek nesillere aktarılması  hususunda gayret etmek; bu alanda gerekli çalışmalar yapmak; yapılan her türlü  çalışmaya destek olmak ve bu çalışmaların sonuçlarının da  teminatı  olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 4. Vakfın Başlıca Faaliyet Alanları  Şunlardır.

 1. Vakıf,  amacını  gerçekleştirmek maksadıyla özellikle aşağıda sayılan faaliyetler olmak üzere, amacını gerçekleştirmeye yönelik  her türlü faaliyetleri yurt içinde ve yurt dışında  yapmak.  Vakfın amacını gerçekleşirmek maksadı ile yapılan faaliyetler hiçbir şekilde Şule Yüksel Şenler’in ideolojisine, duruşuna, fikirlerine, yayınlarına, yaşam tarzına aykırı olamaz.
 2. Vakıf amacını gerçekleştirmek maksadı ile Şule Yüksel ŞENLER hanımefendinin hatırasını yaşatmak için, adına   şahsi    eserlerinin;    kitaplarının, gazete yazılarının, dergilerinin, fotograflarının,   sempozyum konuşmalarının sergilendiği bir müze kurmak.
 3. Tarihi, kültürel, ilmi , sanat eserlerimizin ve kültürel mirasımızın tespitine, korunmasına,  araştırılmasına , ülkemiz kültür hayatının geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyetler yapmak
 4. Vakfın gayesine ulaşmak amacıyla, seminer, brifing, münazara, konferans, bienal ve benzeri toplantıları ve çalışmaları organize etmek, sinema, tiyatro, sergi, dinleti gibi faaliyetler organize etmek, katılmak, desteklemek; radyo ve televizyon programları organize etmek, katılmak, desteklemek, film, görsel ürün, yazılı ürün, sesli ürün hazırlamak, hazırlatmak, çoğaltmak, yaymak, satmak, sergilemek, desteklemek;
 5. Vakfın amacını ve vakıf faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla  müze ,  sanat galerisi, gençlik merkezi, vb faaliyet merkezleri kurmak, kurdurmak, kurulmasına  destek olmak, iştirak etmek.
 6. Tarihi, kültürel, ilmi, sanat eserlerimizin ve kültürel mirasımızın  tespiti, korunması, araştırılması, ülkemiz kültür hayatının geliştirilmesi ve vakfın gayesine ulaşmak amacıyla, AKADEMİ, YAYINEVi, kurmak, kurdurmak, kurulmasına destek olmak
 7. Vakfın gayesine ulaşmak amacı ile Şule Yüksel Şenler’e ait olan veya sonradan üretilecek olan eserleri ve ürünleri çoğaltmak, satılmak, telif hakkını kullanmak, devretmek, telif hakkı, eser ve ürünlerden gelir elde etmek; telif hakkını devredilmesi halinde elde edilen geliri belli bir oran kabilinde vakfa aktarmak; telif hakkının Bakanlıkça veya başka Kurum ya da kişilerce kullanılması halinde telif hakkından elde edilen gelirin belli bir oranda vakfa aktarılmasını sağlamak.
 8. Şule Yüksel ŞENLER hanımefendinin yazılı eserleri başta olmak üzere savunucusu olduğu ideolojinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir araştırma kütüphanesi kurmak. Kütüphanedeki eserlerin ve Şule Yüksel ŞENLER arşivinin mevzuat kapsamında dijital ve elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.
 9. Vakfın yeterli mal varlığı oluştuğu takdirde yurt içinde veya yurtdışında  Şule Yüksel ŞENLER adına yapılacak araştırma ve tez çalışmalarını  desteklemek. Bu amaçla yurtiçi veya yurtdışı burs tahsis etmek. Yayınlanmış bilimsel çalışmalara   “Şule Yüksel ŞENLER Ödülleri” adı altında ödül  vermek.
 10. Demokrasinin temel hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılması, adaletin  eşit ve orantılı olarak  dağıtılması konusunda  çalışmalar yapmak.  Yurt içinde  ve  yurtdışında  hak ihlallerini izleyerek değerlendirip, raporlamak, yayımlamak suretiyle toplumsal duyarlılığı  arttırmak için çalışmak.
 11. Edebiyat, bilim, kültür, sanat  ve her türlü yazılı ve sözlü ve görsel medya alanında çalışmalar yapmak. Teşvik amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlemek ve eğitim programları hazırlamak.
 12. Toplumdaki ahlaki, kültürel ve sanatsal dejenerasyonun tamir ve telafisi için faaliyetler tasarlamak ve hayata geçirmek.
 13.  Kadim geleneğimizin temel değerlerinin modern yaşam tarzı içerisinde yok olmasının önüne geçip   sürdürülebilirliği  için projeler üretmek.
 14. Vakfın gayesini gerçekleştirmek  amacı ile iktisadi teşebbüs, ticari işletme, okul, fakülte, üniversite, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane , dinlenme tesisleri ve benzeri yerleri açmak,  işletmek
 15. Vakfın amacına uygun olarak gençlere yurt içi ve yurtdışı burs vermek.
 16. Vakfın yurt içinde veya yurt dışında bulunan merkezlerinde, temsilciliklerinde yabancı gençlere de vakıf amacına yönelik  faaliyetlerde bulunmaları için her türlü imkanı sağlamak, destek vermek.
 17. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü bağış, vasiyet, satin alma, kiralama, devir, ferağ, ipotek, rehin, kefalet, ödünç, ortaklık, işbirliği, irtifak, intifa işlemleri yapmak.
 18. Velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve Iüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, ticari faaliyetleri icraya, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sahip olduğu tüm hak ve yetkileri kullanabilir.

VAKFIN GAYESİNİ  GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 5. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır  veya taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip  olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın gayesi doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın gayesinde benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya , kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın gaye ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın gaye ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,  şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın gaye ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirleri Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş  olan “90.000 TL” dir. Çeşitli gelir getirici faaliyetler sonucu ya da bağışlar yoluyla sağlanan gelirler de bu malvarlığına katılır. V akfın mal varlığı, vakfın kurulması müteakip yapılacak bağışlarla arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 7.

 1. Yurt içi ve yurt dışı, kamu ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü ayni, nakdi, menkul, gayr-i menkul, fikri ve sınai hak olmak üzere her türlü bağışlar,
 2. Vasiyete bağlı kazanım ve gelirler
 3. Vakıf yararına düzenlenecek konser, defile, sergi, müsamere  ve her türlü sosyal organizasyonların gelirleri, eser ve telif hakkı gelirleri,
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 6. Vakıfça  yürütülecek yurtiçi ve yurtdışı proje ve fonlardan elde edilecek  gelirler
 7. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI

Madde 8. Vakfın yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakıf amaçlarına, kalan üçte biri ise yönetim ve idame masrafları ile vakıf  gelirini arttıracak  yatırımlara tahsis ve sarf edilir. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 9. Vakfın Organları:

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Vakıf Genel Müdürlüğü
 4. Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET VE ONURSAL BAŞKANLIK

Madde 10.

 1. MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın mütevelli heyeti, vakfın kurucular listesinde adları yazılı ve vakıf  resmi senedi altında imzaları bulunan  gerçek  kişiler ile aşağıdaki  fıkra hükümlerine göre sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa, kısıtlılık ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden en az üçünün teklifi ve mütevelli heyetinin toplantıda  bulunanların  çoğunun kararıyla  seçim yapılabilir.

Vakfın  gayelerini gerçekleştirmsinde faydalı olacağı düşünülen kişiler de yönetim kurulunun teklifi üzerine mütevelli heyetin en az beşte  üçünün çoğunluğunun kararıyla mütevelli heyet üyeliğine seçilebilir.

Tüzel kişinin mütevelli heyet üyesi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin baskanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,  tüzel kişi adına oy kullanacak kimse o tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenir.

Haklı bir mazeret beyan etmeksizin üst üste dört (4) defa olağan veya olağanüstü mütevelli heyet toplantısına  katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulunca tespit edilerek mütevelli heyetin bilgisine sunulur.

 1. ONURSAL BAŞKANLIK

MÜtevelli Heyeti, heyete başkanlık yapmış veya vakfa katkılarda bulunmuş veya bulunacağı düşünülen bir  kişiye,  belirli bir süreyle veya süresiz olarak Onursal Başkanlık unvanı verebilir. Onursal Başkan oy hakkı olmaksızın Mütevelli Heyeti toplantılarına  katılabilir. Onursal Başkan’ın, bilgi, donanım ve tecrübelerinden vakıf faaliyet ve hizmetleri için en üst düzeyde       yararlanılır.    

 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 11. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. Yönetim Kurulu Başkanını, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek  Üyelerini, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerini 3 yıI  süre için seçmek,
 2. Vakıf Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,  yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası  konusunda karar vermek
 3. Yönetim kurulunca hazırlancak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını  aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve yolluk verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 6. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve  değişiklikler  yapmak ,
 7. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 8. Vakfın feshi veya tasfiyesi ile tasfiye şekline karar vermek,
 9. Boşalan ve yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek,
 10. Mütevelli heyet vakfın diğer organlarını ve birimlerini denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman geçici veya daimi olarak kısmen veya tamamen görevden alabilir, gerekli hallerde görevden alınan üyelerin yerine yeni üyeler seçebilir.
 11. Vakfa gayrımenkul alımı ile vakfa ait gayrimenkullerin satışı, kat karşılığı veya yap-işlet Devret modeli değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda gerekli kararları almak,
 12. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Mütevelli heyet kararları; hazirun cetveli ile birlikte noter onaylı mütevelli heyet karar defterine yazarak divan üyeleri tarafından imzalanır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMASI

Madde 12. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı vakfın tesciline müteakip en geç 2 ay içinde toplanir. Mütevelli Heyeti her yıl Mayıs ayında olağan olarak toplanir. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevvelli heyet üyelerinin en az 1/3’nün yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

 1. Toplantı günü, yeri, saati ile gündemi Mütevelli heyeti üyelerine elden imza karşılığında veya vakıfta  kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderilmek   suretiyle toplantıdan en az 15 gün önce bildirilir.
 2. İlk toplantıda üyelerin yarıdan fazlası hazır olmazsa (yeniden bildirime gerek olmaksızın) 7 gün sonra aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda nisap aranmaz, katılanların  çoğunluğu ile karar alınır.
 3. Mütevelli Heyeti  toplantısını  yönetmek üzere bir başkan ve iki katipten oluşan divan heyeti seçilir.
 4. Her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan üye başka bir Mütevelli Heyeti üyesini yazılı şekilde vekil tayin edebilir. Bir Mütevelli Heyeti üyesi en fazla bir Mütevelli Heyeti üyesinin vekaletini üstlene bilir
 5. Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilmesi için Mütevelli Heyeti üye tam sayısının çoğunluğunun  oyları  ile karar alınması  gerekir.
 6. Mütevelli Heyeti, toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Başkanını, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyeleri ile bunların yedeklerini üyelerini seçer.
 7. Özel nisap  aranmayan hallerde Mütevelli Heyeti salt  çoğunlukla karar alir.

YÖNETİM KURULU, BAŞKAN VE TEMSİL

Madde 13. Vakıf Yönetim Kurulu, 20 (yirmi) asil  5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet  tarafından, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan seçilir. Yönetim Kurulu ilk Mütevelli Heyet toplantısının yapılmasından itibaren en geç 15 gün içinde ilk toplantısını yapar ve ilk toplantıda Başkan Vekilini seçer ve diğer görevlendirmeleri yapar. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda istifa, ölüm vb. sebeple boşluk oluşması halinde, boşalan üyelik yedek üyelerden veya Mütevelli Heyetçe uygun görülecek  kişilerden   tamamlanır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulunun toplantı nisabı salt çoğunluktur. Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, veya Vakıf Genel Müdürüne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14.

 1. Vakfı temsil etmek
 2. Mütevelli Heyet yetkisinde bırakılanların dışında Vakfın bütün işlerini karara bağlamak ve yürütmek,
 3. Üyelerin aidatlarını tespit etmek, Vakfa gelir sağlamak,
 4. Uygun görülen yerde her yıl mayıs ayında Mütevelli Heyetini olağan toplantıya çağırmak ve gerek gördüğünde Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırmak.
 5. Vakfın ve vakfa bağlı ortaklık ve işletmelerle Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma programlarını hazırlamak realizesi için parasal imkanlar sağlamak, iş ve idare mahallerini temin etmek, ihtiyaç  duyulan tayini, görev, yetki, sorumluluk ve ücretlerini tespit etmek ve gerektiği hallerde ilişiklerini kesmek,
 6. Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ve paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini, benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını  veya bir kısmını hibe veya vasiyet veya ölüme bağlı diger tasarruflar yoluyla yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel ve resmi işlemleri yapmak,
 7. Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya davet etmek,
 8. Yıllık faaliyetler, bütçe ve iş programları hakkında Mütevelli Heyetine bilgi ve rapor sunmak,
 9. Vakıf Teşkilatı ve kadroları hakkında karar vermek, Vakıf Genel Müdürünün tekliflerini incelemek ve onaylamak,
 10. Vakfın faaliyetlerini düzenleyici iç tüzükleri hazırlamak ve gerekli tadilleri yapmak,
 11. Vakfı resmi veya özel mercilerde temsile mezun olacakları ve Vakıf namına imzaya yetkili bulunacakları ve  yetki derecelerini tayin etmek
 12. Vakıf Resmi Senedinde yapılması gerekli görülen değişiklikleri Mütevelli Heyetine teklif etmek,
 13. Vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan Vakıflarla yakın ilişki kurmak ve işbirligi yapmak,
 14. Vakfın  açacağı  okul , kurs ve benzeri eğitim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili şartları tespit ve ilan etmek,
 15. Vakıf eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara yurt içi ve dışı yükseköğrenim bursu vermek.
 16. Yönetim Kurulu vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı tüm iş ve işlemler için uygun göreceği kişilere belirli sınırlarla yetki devri yapmak. Il temsilcilikleri ve şube oluşturulmasına karar vermek, temsilcileri ve yardımcılarını atamak ve görevden almak,
 17. “Şule Yüksel Şenler” ismine ve tüzükte belirtilen faaliyet alanlarına uygun her türlü patent, marka ve fikri mülkiyet hakkı için başvurular yapmak.
 18. Vakıf İstişare Heyeti oluşturulmasına karar vermek ve İstişare Heyetini üyelerini atamak ve görevden almak yönetim kurulunun görevi yetkisindedir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI

Madde 15.

 1. Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.
 2. Toplantı gündemi Vakıf Genel Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır.
 3. Yönetim Kurulu üyeleri salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır.
 4. Yönetim Kurulunca Kabul edilen makul mazereti olmaksızın ardı ardına üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliğinden. Ayrılmış sayılır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 6. Yönetim Kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya birçok işin  görülmesi ve Vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden  veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU

Madde 17. Denetim Kurulu teftiş ve mukarebe hizmetlerinde ihtisas sahibi olan gerçek veya tüzel kişiliklerden 3 (üç) yıl için Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 (üç) asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Süre bitiminde yeniden seçilmek mümkündür. Denetim Kurulu Üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine Yönetim Kurulunca yedek sırasına göre atama yapılır. Denetim Kurulu Üyeleri Vakfa ait bilumum idare, işletme ve ortaklıkların yıllık hesaplarını ve envanterini denetleyerek denetleme neticelerini imzaladıkları bir raporla Mütevelli Heyet bildirirler. Mütevelli Heyet Denetim Kurulu Raporu olmadıkça Vakfın hesaplarını kabul ve tasdik etmez. Denetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulunca Takdir edilecek bir ücret verilebilir. Yaptıkları kanuni masraflar kendilerine ödenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 18.  Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan  seçilebilir. Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, Kurucu üye değilse, Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ile Genel Müdürlük teşkilatı ve teşkilatında yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirlenir. Vakıf Genel Müdürü Vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatini açıklar.

 TEFTİŞ MAKAMI

 Madde 19. Vakıf Devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve  murakabesine bağlıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 20. Vakfın hesap işleri 01 OCAK tarihinde başlatılarak 31 aralık tarihinde kapatılmak suretiyle incelenir.

İMZA YETKİSİ VE YETKİLENDİRME

Madde 21. Vakıf adına imza atmaya yönetim kurulu başkanı yetkilidir. Ancak yönetim kurulu alacağı kararla imza yetkisini konu, miktar vb. belirli sınırla Genel Müdüre, Yönetim Kurulu üyelerine, Mütevelli Heyet Üyelerine, vakıf çalışanlarına veya başkalarına devredebilir.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam konusunda tam yetkilidir. Yönetim Kurulu kararı ile belirli sınırlarla yetki devri yapabilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifiyle, mütevelli heyet üye tam sayısının çoğunluğunun onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 23. Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe, Yönetim. Kurulunun teklifi ile Mütevelli Heyet Karar verir. Fesih halinde Vakfa ait mallar Mütevelli Heyet belirlenen aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya bir Resmi Kuruma devredilir.

Geçici madde 1. Vakfın kurucuları vakfın mahkeme sicilinin tescil tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mütevelli heyeti toplayarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.