KVKK Aydınlatma Metni

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VAKFI AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, Şule Yüksel Şenler Vakfı (Bundan sonra “Vakıf” olarak anılacaktır.)’nın düzenlemiş olduğu atölye etkinliği kapsamında Kişisel Veri Sahipleri’nden (Bundan sonra “Katılımcı” olarak anılacaktır) ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Vakıf ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Vakıf ile paylaştığınız yahut Vakıf tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri KategorileriTopladığımız Kişisel Veriler
Kimlik VerileriAd-Soyad
İletişim VerileriTelefon Numarası, E-Posta Adresi, Yaşadığınız Şehir
Mesleki Deneyim ve Eğitim VerileriÖğrenim durumu, Meslek

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Vakıf, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi, Vakıf atölye çalışmalarının yürütülmesi ve planlanması, işlemlerin yürütülmesi, hizmetlerin daha iyi hale getirilmesinin sağlanması, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Amaçlarıyla işlemektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Vakıf tarafından atölye çalışmalarına katılım sağlanması, web sitesi üzerinden gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, internet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ve AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

● Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,

● Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

● Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara aktarılabilmekte ve

● Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmayacaktır.  

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Vakıf, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, Vakıf bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda vakfın Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şule Yüksel Şenler Vakfı’na iletebilirsiniz.

VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ: Şule Yüksel Şenler Vakfı
Adres: Nişanca Feshane Cad No:46 34050 Eyüp/İstanbul

Telefon: 530 889 6500 | E-posta: [email protected], [email protected]

Okudum, Anladım.